REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Symbióza 2006 Vytiskni stránku 
 

konference "Kompetence absolventů"

7. března 2006 VŠB-TUO

setkání zástupců firem se studenty a absolventy VŠB-TU Ostrava

8. března 2006 VŠB-TUO

AKCE BYLA POŘÁDÁNA V SOUČINNOSTI S VEDENÍM VŠB-TUO
A PARTNERY PROJEKTU
STATUTÁRNÍM MĚSTEM OSTRAVA A GRADA PUBLISHING, a.s.
 
Jubilejní 5. ročník SYMBIÓZY
Již popáté se sjeli na VŠB-TUO zaměstnavatelé ze všech koutů naší republiky, aby zde nabízeli zaměstnání, stáže, brigády, nebo třeba témata diplomových prací studentům a absolventům univerzity na akci SYMBIÓZA 2006.

Tento specifický projekt pořádaný na naší univerzitě studentskou organizací INFOCENTRUM VŠB-TUO dosáhl letos dalšího rekordu (již v letech 2004 a 2005 šlo o největší akci v celé ČR!), neboť se návštěvníkům prezentovalo 93 společností! Vzhledem ke krátké tradici SYMBIÓZY tato skutečnost jasně vypovídá o velkém zájmu firem právě o studenty a absolventy VŠB-TUO.
Partnerem projektu se stalo opět Statutární město Ostrava, které se společně s dalšími institucemi, jako např. Úřadem práce v Ostravě, významně podílelo na oslovení potenciálních účastníků. Záštitu nad celou akcí převzal rektor VŠB-TUO prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
SYMBIÓZA je tradičně dvoudenní, a proto se první den uskutečnila odborná mezinárodní konference, kterou navštívila stovka účastníků z České i Slovenské republiky. Cílem konference bylo najít a pojmenovat slabé stránky absolventů vysokých škol při uplatnění na trhu práce. Programový výboru v čele s rektorem VŠB-TUO prof. Ing. Tomáše Čermákem, CSc., vybral pro dosažení cíle tři následující tématické bloky rokování: zkušenosti zaměstnavatelů s uplatněním absolventů vysokých škol na trhu práce, spolupráce vysokých škol se zaměstnavateli při zajišťování vyšší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a profesní poradenství na vysokých školách.
Odborná konference proběhla 7. března 2006 v konferenčním sále v areálu kolejí VŠB-TUO v Ostravě-Porubě. Účastníky byli především zaměstnavatelé vysokoškolských absolventů,
ale také zástupci českých a slovenských vysokých škol, zástupci ekonomické sféry a vládních a regionálních orgánů.
V úvodním vystoupení pozdravil účastníky rektor VŠB-TUO prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., zdůraznil význam spolupráce univerzity s průmyslovou sférou a vyjádřil připravenost
VŠB-TUO k aktivní spolupráci se zaměstnavateli při předcházení některých neduhů.
Na pana rektora navázal náměstek primátora Statutárního města Ostrava Ing. Vít Ruprich, MBA, který se věnoval především představení aktivit města vedoucích k rozvoji a rozšíření nabídky odpovídajícího zaměstnání potřebného k udržení schopných absolventů vysokých škol v regionu.
Vedoucí Pedagogického útvaru VŠB-TUO Ing. Hana Svobodová seznámila účastníky s aktuální podobou poradenství na VŠB-TUO. Vzhledem k cílům konference se zaměřila především na poradenství profesní, které na naší univerzitě realizuje INFOCENTRUM VŠB-TUO.
Ing. Jiří Krhut z Úřadu práce Ostrava informoval o aktuální situaci na trhu práce. V dalším vystoupení byly představeny výsledky celonárodního šetření uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce, které provedl tým odborníků z VŠB-TUO pro Centrum pro studium vysokého školství.
V dalších blocích vystoupili postupně zástupci zaměstnavatelů (skupina ČEZ, OSRAM Bruntál, Komerční banka, VOKD, Visteon-Autopal, VÍTKOVICE, Třinecké železárny, TietoEnator), dále vystupující z Akademie Dr. Orlity, z Centra pro studium vysokého školství a také z vysokých škol (Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Karlova v Praze).
Z příspěvků účastníků konference vyplynulo, že absolventi vysokých škol jsou pozitivně hodnoceni např. pro svou snahu se dále vzdělávat, pro vysokou počítačovou gramotnost a pro schopnost se flexibilně přizpůsobovat potřebám zaměstnavatele. Naopak jako chybějící kompetence byly opakovaně označeny prezentační a komunikační schopnosti, praktické dovednosti a práce s lidmi. Jako individuální problém lišící se u každého absolventa byly uváděny také jazykové kompetence.
Nezbývá než věřit, že závěry konference implementované do praxe pomohou rozšířit silné stránky absolventů, eliminovat jejich slabé stránky a pomáhat tak jednoduššímu uplatnění absolventů na trhu práce.
Večer se účastníci sešli na slavnostním rautu v prostorách menzy VŠB-TUO, na němž je pozdravili rektor VŠB-TUO prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. a za Statutární město Ostrava náměstek primátora Ing. Vít Ruprich, MBA.
Ve středu 8. března 2006 se po zahájení prorektorem pro studium VŠB-TUO prof. Ing. Petrem Noskievičem, CSc. prezentovali zaměstnavatelé návštěvníkům z řad studentů a absolventů. K tomu mohli využít různé formy, od stánků, přes individuální prezentace, až po osobní pohovory personalistů s návštěvníky. V poledne proběhlo losování soutěže o ceny Partnerů INFOCENTRA, hlavní cenu - zahraniční pobyt v hodnotě 20.000,- Kč věnovala společnost GTS international.
Jelikož právě pro studenty a absolventy naší univerzity vyvíjí INFOCENTRUM VŠB-TUO především svou činnost, vybíráme některé z jejich postřehů:

Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková, doktorandka FS
Akce Symbióza jsem se zúčastnila již potřetí. Zejména v letošním roce 2006 mě překvapil obrovský zájem studentů a rok od roku rostoucí počet firem nabízejících uplatnění studentům naší univerzity. S nadšením jsem procházela stánky firem a konzultovala jejich nabídky. Myslím, že každý student si zde přišel na své. Informovanost a organizace akce byla vynikající. Všem studentům vřele doporučuji návštěvu příštího ročníku Symbiózy. Na závěr nezbývá než popřát pořadateli akce INFOCENTRU VŠB-TUO spoustu podobně úspěšných akcí.

Jiří Petrů, 4. ročník FAST
Příští rok bude pro mě státnicovým rokem a proto jsem se také rozhodl navštívit akci Symbióza. Ihned po příchodu jsem byl až ohromen rozmanitou skladbou firem a také jejich lákavými nabídkami. Zajímal jsem se nejen o možnosti trvalého zaměstnání, ale i dočasné brigády spíše u technicky zaměřených firem. A opravdu bylo z čeho vybírat. Jen firmy z oblasti stavebnictví by mohly být zastoupeny ve větším počtu. Rozhodně je Symbióza personalistická akce, která v naší lokalitě nemá konkurenci. Všem studentům doporučuji.

Jan Ryška, 4. ročník EkF
Na Symbióze jsem hledal především téma pro svou semestrální potažmo diplomovou práci. Prošel jsem tedy několik stánků, které by mohly být tím pravým zdrojem. Malým překvapením pro mne bylo, že Symbióza, alespoň v tomto ohledu, není ničím zvláštním a na stáncích se mi zpravidla dostalo jen odkazu na internetové stránky, tedy na informace, které bych získal aniž bych se Symbiózy zúčastnil. Nicméně nutno podotknout, že tu a tam se vyskytly výjimky potvrzující pravidlo.
Lepší to bylo, alespoň na pohled, s nabídkami práce, to už se zdálo, že návštěva Symbiózy přináší určité výhody oproti běžnému způsobu hledání zaměstnání. Některé firmy dokonce přímo na Symbióze konaly jakési předběžné pohovory.

Ladislav Rod, 4. ročník EkF
Na Symbióze 2006, která proběhla na VŠB-TUO jsem se zúčastnil poprvé. Mým hlavním cílem bylo najít firmu, u které bych mohl zpracovat svou diplomovou práci. Jsem studentem SI, takže jsem se zaměřil na firmy zabývající se IT. Byli zde zastoupeny velké firmy, jejíž nejbližší pobočky byli v Brně, což znamená kvůli zpracování diplomové práce dojíždět, protože jsem z Ostravy! Dále jsem si na Symbióze zmapoval a poznal nové firmy, které pracují v IT a o kterých jsem předtím neslyšel (nemají zastoupení v Ostravě). Na druhou stranu mě mrzí, že zde bylo málo lokálních firem, které by o nás měly bojovat, aby si nás vystudované inženýry udržely v kraji! Snad je to způsobeno vysokými náklady, které malé firmy nejsou ochotné vydat pro svou prezentaci, ale na druhou stranu je to nejlepší cesta, jak oslovit budoucí pracovní sílu v oboru.

Marian Hýravý, 3. ročník FS
Jako student jsem se dostal do kontaktu se zajímavými lidmi a firmami, které určitě zlepšily můj rozhled, co se týká možností práce a zaměstnání. A proto by se tento druh seznámení firem a studentů neměl jen nadále udržovat, ale i rozšiřovat. Symbió¬za 2006 byla úspěšně zvládnuta jak ze strán¬ky příprav, tak i průběhu.

Veronika Štrbíková, 4. ročník FMMI:
Velmi mě překvapilo, kolik firem se účast¬nilo a jaký byl zájem studentů o pracovní místa! Zaujala mě ochota a zájem zástupců firem představit se a nabídnout práci, která by uspokojila mou poptávku. Myslím si, že akce Symbióza dává příležitost potkat se na jednom místě a uzavírat vzájemně výhodné pracovní kontrakty mezi studenty a zaměst¬navateli.

Komplexnější hodnocení akce přinesl Akademik č. 4/2006. Na základě pozitivních ohlasů bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli svým dílem ke zdařilé organizaci letošního ročníku SYMBIÓZY.
Náš dík patří vedení školy a fakult, stejně jako všem dalším pracovníkům, kteří přispěli ke zdaru této gigantické akce, studentům z INFOCENTRA, kteří ve svém volném čase dělají něco užitečného pro druhé, stejně jako dobrovolníci - studenti, kteří se po oba dny vzorně starali o zástupce firem.
Samozřejmě chceme v neposlední řadě poděkovat také všem zaměstnavatelům za to, že znovu a znovu jezdí vybírat své zaměstnance právě na VŠB-TUO a pomáhají tak kvalitnímu uplatnění absolventů VŠB-TUO na trhu práce. Na základě zpětné vazby všech zúčastněných se pak budeme snažit připravit Symbiózu 2007, která bude mít ještě více NEJ!


  
  
  
  
  
  
  
 

 


aktualizováno: 14.06.2006 17:42:18