REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Symbióza 2005 Vytiskni stránku setkání zástupců firem s managementem univerzity a pedagogy

8. března 2005 VŠB-TUO

setkání zástupců firem se studenty a absolventy VŠB-TU Ostrava

9. března 2005 VŠB-TUO

AKCE BYLA POŘÁDÁNA V SOUČINNOSTI S VEDENÍM VŠB-TUO A
PARTNEREM PROJEKTU STATUTÁRNÍM MĚSTEM OSTRAVA

 SYMBIÓZA OPĚT REKORDNĚ
 
 
Již druhým rokem je Symbióza největší akcí svého druhu v celé České republice!
 
Tuto skutečnost umocňuje fakt, že se letos jednalo teprve o čtvrtý ročník, což je v porovnání s podobnými projekty jinde v republice mnohem kratší na vydobytí si takového postavení. Tato skutečnost jasně vypovídá o velkém zájmu firem právě o studenty a absolventy VŠB-TUO.
 
Protože snahou organizátorů je kvalitní uplatnění absolventů nejen nalezením vhodného pracovního místa daleko od domova, stalo se opět Partnerem projektu Statutární město Ostrava, které se společně s dalšími institucemi, jako např. Úřad práce v Ostravě, významně podílelo na oslovení potenciálních účastníků.

Záštitu nad celou akcí převzal rektor VŠB-TUO prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., který také přivítal v úterý 8.3. 2005 účastníky semináře o aktuální nabídce vzdělávání a absolventských profilech na jednotlivých fakultách. Tyto informace prezentovali především proděkani jednotlivých fakult VŠB-TUO, ale také např. zástupce nově vznikajícího Centra Pokročilých Inovačních Technologií.
V odpoledních hodinách prvního dne Symbiózy 2005 proběhla setkání zástupců firem na straně jedné se zástupci univerzity na straně druhé. Na těchto setkáních se již v minulosti domluvila řada projektů a byla navázána nejedna konkrétní spolupráce.
První den byl tradičně zakončen slavnostním rautem v prostorách menzy VŠB-TUO, na němž pozdravili účastníky rektor VŠB-TUO prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. a za Statutární město Ostrava náměstek primátora Ing. Vít Ruprich.
Ve středu 9. března 2005 se po úvodním slovu rektora VŠB-TUO prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. prezentovali zaměstnavatelé studentům a absolventům. Návštěvníci mohli kontaktovat zaměstnavatele v prezentačních stáncích, na individuálních prezentacích nebo během osobních pohovorů. Kromě získávání informací o zaměstnání, tématech diplomových prací nebo o stážích mohli také vyhrát ve slosovací soutěži o ceny Partnerů INFOCENTRA, kde hlavní cenu – zahraniční zájezd v hodnotě 20.000,- Kč – věnovala společnost GTS international.
Jelikož právě pro studenty a absolventy naší univerzity vyvíjí INFOCENTRUM VŠB-TUO především svou činnost, vybíráme níže některé z jejich postřehů:
Petr Hanzal, 5. ročník FS
"V letošním roce jsem se zúčastnil symbiózy poprvé. Popravdě řečeno jsem nečekal vůbec nic z toho, co jsem viděl. Obrovské množství a zájem studentů, počet, profesionalita a hlavně přístup nabízejících firem mě doslova překvapil. Myslím, že také organizačně vše fungovalo velice dobře. Všem studentům vřele doporučuji příští ročník. Rozhodně nebudete litovat."

Ing. Vilém Pražák, doktorand FS
"Letos jsem se zúčastnil symbiózy již po třetí. Měl jsem možnost také nahlédnout do zákulisí této akce. Byl jsem velice mile překvapen výsledným kladným hodnocením nejen studentů, ale hlavně zúčastněných firem. Nejednalo se pouze o reklamní prezentace firem, ale šlo doslova o “lov” na studenty. Symbióza 2005 mi ukázala nejen velký seznam firem, ale přinutila mě přemýšlet o zaměstnání, jako důležitém životním rozhodnutí."

Ing. Marek Sadílek, doktorand FS
"Ten kdo chtěl získat práci nebo zjistit možnosti svého pozdějšího uplatnění v praxi určitě navštívil akci Symbióza 2005. Myslím, že po účasti na Symbióze mnohým studentům odpadl stres z hledání budoucího povolání a zvýšilo se jejich sebevědomí. A to díky vstřícnému jednání se zaměstnavateli, kteří jevili enormní zájem o získání co nejvíce mladých vzdělaných studentů a budoucích absolventů. Nutno podotknout, že zaměstnavatelé hledají absolventy s dobrou (nejlépe vynikající) znalostí alespoň jednoho cizího jazyka.
Tuto dobře zorganizovanou akci jsem navštívil již po několikáté a překvapil mě každoročně zvyšující se zájem o studenty strojní fakulty. Je vidět, že v dnešním světě plném dychtivých studentů ekonomie, práva a různých humanitních oborů je velký hlad po technických oborech, zvláště pak po strojařích."

Renáta Martynková, 5.ročník FMMI
"Symbióza je podle mého názoru velice podnětnou a žádanou akcí, pořádanou Infocentrem VŠB-TUO, kde si každý student může zvolit firmu, se kterou naváže osobní kontakt. Lze to uskutečnit jak u stánků jednotlivých firem, tak pomocí osobních pohovorů. Je zde také možnost využití krátkých prezentací, které Vám přiblíží, jak jednotlivé firmy fungují a co od absolventů očekávají, respektive, co jim mohou nabídnout. V konečném pohledu je Symbióza na velmi dobré úrovni, co se týče organizace i informovanosti."

Magda Krejčí, 5.ročník EkF
"Akci symbióza jsem navštívila již po několikáté. Jednou jsem měla čest být pořadatelem této akce a poslední dva roky jsem návštěvníkem, který hledá potenciálního zaměstnavatele. Studenti zde mají možnost navázat kontakty s firmami, u kterých by chtěli dělat diplomovou práci, brigádu či ucházet se o zaměstnání. Letos jsem se na Symbióze zúčastnila osobního pohovoru u jednoho maloobchodního řetězce a bylo to pro mě velkým přínosem, neboť jsem si mohla vyzkoušet, jak asi vypadá skutečný pracovní pohovor. Symbióza je přínosem pro firmy i pro studenty, a proto mě nepřekvapuje rostoucí počet prezentujících se firem a návštěvníků."

Ing. Jiří Lant, doktorand FEI
"Letošní symbióza byla nemalým překvapením pro celou naši skupinu doktorandů z katedry měřicí a řídicí techniky . Nejen množstvím firem, jež se prezentovali na relativně malé ploše, ale zejména nabídkou práce pro mnoho zaměření z naší FEI. Milé úsměvy krásných slečen, profesionální přístup a velké množství nabídek, tak takto se dá tento ročník symbiózy shrnout do jedné věty."

Petra Krbová, 5.ročník EkF
"Rok 2005 je pre mňa štátnicovým rokom, a preto som od tohtoročnej Symbiózy očakávala mnoho. Po príchode ma milo prekvapilo množstvo firiem, ktoré sa na Symbióze 2005 zúčastnili. Ich zástupcovia boli veľmi príjemní a ochotní přiblížiť a vysvetliť spôsob prijímania nových zamestnancov i požiadavky kladené na uchádzačov.
Po počiatočnom prehliadnutí firemných stánkov som absolvovala pohovor s predstaviteľmi spoločnosti LIDL. Vďaka nemu som získala aspoň základný prehľad o tom, čo sa od uchádzačov o zamestnanie vo všeobecnosti očakáva. Nepríjemne však na mňa zapôsobil fakt, že predstaviteľ firmy si od žiadneho z účastníkov pohovoru nevzal pripravený životopis. Dá sa to však ospravedlniť tým, že LIDL hľadá ľudí schopných a ochotných nastúpiť hneď.
Myslím si, že i keď som si na tohtoročnej Symbióze nenašla konkrétne pracovné miesto, poskytla mi niekoľko kontaktov na firmy nielen v ČR, ale i na ich dcérske spoločnosti expandujúce na Slovensko."

Komplexnější hodnocení akce přinesl Akademik č. 4/2005. Na základě pozitivních ohlasů bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli svým dílem ke zdařilé organizaci letošního ročníku Symbiózy.
Náš dík patří jak kolegům z INFOCENTRA, kteří jako studenti denního studia ve svém volném čase dělají dobrovolně něco taky pro druhé, tak dobrovolníkům - studentům, kteří se po oba dny vzorně starali o zástupce firem.
Za VŠB-TUO patří náš velký dík: 
- panu rektorovi za aktivní účast v průběhu obou dnů akce, za záštitu a podporu celého projektu 
- panu prorektorovi pro studium za pomoc při přípravě projektu 
- pánům děkanům a vedení fakult za podporu a propagaci akce mezi ostatními pedagogy 
- vedení univerzity a děkanům fakult za jejich účast na setkáních se zástupci firem 
- proděkanům fakult za přípravu a prezentaci informací na informačním semináři 
- vedoucím kateder a pedagogům za propagaci mezi studenty a za jejich účast na setkáních se zástupci firem 
- pedagogickému útvaru za pomoc při organizaci a zajištění odpovídajících prostor 
- personálu menzy č.5 za vstřícnost a skvělé služby 
- provozu kolejí v Ostravě-Porubě za vhodné ubytování pro firmy 
- útvaru didaktických služeb za zapůjčenou techniku 
- středisku dopravy za pomoc při dopravování firem 
- provoznímu odboru za spolupráci a mnoha a mnoha dalším.

Děkujeme i všem zaměstnavatelům za to, že znovu a znovu jezdí vybírat své zaměstnance právě na VŠB-TUO. Na základě zpětné vazby všech zúčastněných se pak budeme snažit připravit Symbiózu 2006, která bude mít ještě více NEJ!


  
  
  
  
  
  
  


aktualizováno: 10.06.2005 14:25:32