REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Symbióza 2004 Vytiskni stránku 


setkání zástupců firem s managementem univerzity a pedagogy

9. března 2004 VŠB-TUO

setkání zástupců firem se studenty a absolventy VŠB-TU Ostrava

10. března 2004 VŠB-TUO

AKCE BYLA POŘÁDÁNA V SOUČINNOSTI S VEDENÍM VŠB-TUO A
PARTNEREM PROJEKTU STATUTÁRNÍM MĚSTEM OSTRAVA
 
SEDMDESÁTKA ZAMĚSTNAVATELŮ NA SYMBIÓZE 2004
 
 
Ani přívaly sněhu a s tím spojená kalamita na cestách nezabránily rekordnímu počtu zaměstnavatelů přijet na VŠB-TUO hledat své zaměstnance.
 
Využily totiž příležitosti zúčastnit se 3. ročníku akce Symbióza, která se svým rozsahem opět zařadila mezi tři největší akce svého druhu v celé republice!
 
Snahou organizátorů bylo letos přilákat více zaměstnavatelů z Ostravy a okolí, a proto se Partnerem projektu stalo Statutární město Ostrava, které společně s dalšími institucemi, jako např. Úřad práce v Ostravě, se významně podílelo na oslovení potenciálních účastníků.
 
Vlastní Symbióza pak byla organizována podle loňského úspěšného schématu, kdy firmy nejprve získávají informace na semináři o aktuální nabídce vzdělávání a absolventských profilech na jednotlivých fakultách.
 
Vyzbrojeni těmito poznatky pak zástupci firem navštěvují vybraná pracoviště VŠB-TUO, kde se následně domlouvají na konkrétní spolupráci.
 
Na konci prvního dne se pak všichni mohli setkat na slavnostním rautu v prostorách menzy VŠB-TUO, který zahájil svým vystoupením rektor VŠB-TUO prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. a za Statutární město Ostrava vystoupil náměstek primátora Ing. Vít Ruprich.
 
Ve středu se zaměstnavatelé prezentovali studentům a absolventům. Všechny nejprve pozdravil prorektor pro studium prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., jenž popřál účastníkům hodně úspěchů při vzájemném kontaktu.
 
Kromě získávání informací o zaměstnání, tématech diplomových prací nebo o stážích měli návštěvníci např. možnost vyhrát ve slosovací soutěži o ceny Partnerů INFOCENTRA VŠB-TUO, kde hlavní cenu – zahraniční zájezd v hodnotě 20.000,- Kč – věnovala společnost GTS international.
 
Celkem druhý den akce navštívily čtyři tisícovky návštěvníků, a protože pro studenty a absolventy naší univerzity se snaží INFOCENTRUM VŠB-TUO vyvíjet činnost směrem k zajištění uplatnění na trhu práce, naleznete níže některé jejich postřehy.
 
Tomáš Sviták, 3. ročník FEI:
„3. ročník Symbiózy překvapil počtem propagujících se firem, naneštěstí nenaplnil očekávání pro budoucího absolventa fakulty elektrotechniky. Do budoucna bych si přál, aby se na Symbióze prezentovalo více firem z našeho oboru.“
 
Jan Blata, 5. ročník FS:
„Vysoká účast a profesionalita firem mě celkem příjemně překvapily. Ve srovnání s jinými veletrhy byla Symbióza jednoznačně nejlepší: Dle mého názoru není větší problém si tímto způsobem najít práci, sám jsem v písemném kontaktu s mnohými firmami.“
 
Martin Lojška , 5. ročník EkF:
„Symbióza je jednoznačně příležitost pro ctižádostivé. Studenti vysokých škol patrně nenajdou lepší možnost ke kontaktu s potenciálními zaměstnavateli než je program Symbióza. Největším přínosem rozhovorů se zástupci velkých firem z celé ČR je zjištění požadavků pro přijetí do pracovního poměru. Možností k navázání kontaktů zde bylo více než dostatek, záleželo pouze na studentech zda a jak těchto možností využili. Celou akci shledávám příhodnou a prospěšnou pro obě strany.“
 
Jiří Gráf, 5. ročník FMMI:
„Překvapila mě velká účast nabízejících firem,včetně těch největších na našem trhu,což ukazuje na důležitost této akce. Pořadatelská služba měla také vysokou úroveň, byla milá, ochotná a připadalo mi, že i dobře organizovaná. Naopak trošku zklamání mi přinesla samotná nabídka pracovních příležitostí, která byla někdy obecná a ne tak vysoká, jak tomu napovídalo velké množství zúčastněných firem. Z mého osobního hlediska byla tato akce úspěšná, neboť jsem získal mnoho kontaktů na mé možné potencionální zaměstnavatele a proto tuto akci hodnotím velice pozitivně.“
 
Ing. Marek Sigmund, doktorand FS:
„Akci Symbióza jsem navštívil již po několikáté, tudíž mě nepřekvapil každoročně se opakující zájem studentů o tuto jedinečnou akci. Studenti zde měli příležitost navázat kontakty a také si domluvit pohovory s vybranými firmami, získat propagační materiály, informovat se o  požadavcích daných firem a udělat si tak všeobecný přehled. Chtěl bych poděkovat všem organizátorům i pořadatelům za velmi dobrou organizaci a zaměstnavatelům za vstřícný přístup ke studentům.“
 
Ing. David Vincourek, doktorand FAST:
„Letos jsem se akce Symbióza zúčastnil potřetí. Navštívil jsem zástupce jedné stavební firmy a ptal se, zda má o mě opravdu zájem, nebo si jen napíše jméno, kontakt a to je vše. Skutečný zájem ze strany firmy nastal poté, co její zástupce zjistil, že mám ukončené inženýrské studium v oboru, který požadují. Už tak příjemný přístup zástupce této firmy se ještě více zlepšil. Celkově akci Symbióza hodnotím velmi kladně.“
 
Komplexnější hodnocení akce přinesl Akademik č. 4/2004. Jsme velmi rádi, že se podařilo i letos sehnat dost schopných lidí, kteří přispěli svým významným dílem ke zdaru celé akce. I přes některé komplikace (např. husté sněžení a s ním spojené potíže s dojezdem, resp. parkováním) se, doufáme, mohli účastníci na Symbióze cítit příjemně.
 
Proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli svým dílem ke zdařilé organizaci letošního ročníku Symbiózy. Nejen všem kolegům z INFOCENTRA, což jsou v převážné většině studenti denního studia, kteří ve svém volném čase dělají dobrovolně něco taky pro druhé, ale také dobrovolníkům - studentům, kteří se po oba dny vzorně starali o zástupce firem.
 
Za VŠB-TUO patří náš vřelý dík:
- panu rektorovi a panu prorektorovi pro studium za aktivní účast v průběhu obou dnů akce, za záštitu a podporu celého projektu
- pánům děkanům a vedení fakult za podporu a propagaci akce mezi ostatními pedagogy
- vedení univerzity a děkanům fakult za jejich účast na setkáních se zástupci firem
- proděkanům fakult za přípravu a prezentaci informací na informačním semináři
- vedoucím kateder a pedagogům za propagaci mezi studenty a za jejich účast na setkáních se zástupci firem
- pedagogickému útvaru za pomoc při organizaci a zajištění odpovídajících prostor
- personálu menzy č.5 za vstřícnost a skvělé služby
- provozu kolejí v Ostravě-Porubě za vhodné ubytování pro firmy
- útvaru didaktických služeb za zapůjčenou techniku
- středisku dopravy za pomoc při dopravování firem
- provoznímu odboru za spolupráci a mnoha a mnoha dalším.
 
Děkujeme i všem zaměstnavatelům za to že znovu a znovu jezdí vybírat své zaměstnance právě na VŠB-TUO a všem návštěvníkům za projevený zájem.
 
Každoročně chceme připravovat Symbiózu lépe, a tak zařazujeme vždy nějakou inovaci (např. vloni informační seminář o VŠB-TUO, letos elektronické přihlašování studentů na osobní pohovory), která má zvýšit kvalitu celé akce, a proto se už dnes můžete těšit na novinky na Symbióze 2005!


  
  
  
  
  
  
  


aktualizováno: 02.01.2005 14:25:12