REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Symbióza 2002 Vytiskni stránku 

 

setkání zástupců firem, managementu univerzity, pedagogů,
studentů a absolventů VŠB-TU Ostrava

SYMBIÓZA 2002 se stala největší personalistickou akcí v dějinách univerzity!

Tak to tady ještě nebylo! Ve více než 150-leté historii VŠB_TUO se v rámci jedné personalistické akce nikdy neobjevilo tak velké množství firem jako na letošní Symbióze 2002, kterou pro všechny zorganizovalo INFOCENTRUM VŠB-TUO.

Symbióza 2002 byla pilotním projektem, který na VŠB-TUO oficiálně nahrazuje všechny doposud konané aktivity jako Kontakt nebo Veletrh, které pořádaly některé nadnárodní studentské organizace.

Jelikož těchto akcí se v Ostravě v průměru účastnilo 10-15 zaměstnavatelů ročně, vstoupilo v loňském roce INFOCENTRUM VŠB-TUO jako spolupořadatel do organizace Veletrhu studentských příležitostí a efekt byl ihned patrný – přijelo 37 firem.

Proto vedení VŠB-TUO rozhodlo, že jedinou personalistickou akcí na této univerzitě v roce 2002 bude Symbióza 2002, kterou uspořádá INFOCENTRUM VŠB-TUO. Proč tedy nakonec v letošním roce proběhnou na VŠB-TUO akce dvě? Je to dáno tím, že rozhodnutí pana rektora z června 2001 nepovažovali organizátoři dubnové akce za důležité a nebrali na něj ohled!

INFOCENTRUM VŠB-TUO se s tímto překvapivým zjištěním setkalo ve chvíli, kdy se firmy jím oslovené začaly postupně ptát, jak je možné, že proběhne také druhá akce. Odpověď na tuto otázku bohužel neznáme, a proto jsme celý rok věnovali na kvalitní přípravu Symbiózy 2002.

Myslíme si, že naše úsilí přineslo ovoce, protože v letošním roce přijelo do Ostravy na Symbiózu 2002 více než 55 firem!

Symbiózy 2002 byla jedinečná také tím, že během dvou dnů se zaměstnavatelé neprezentovali pouze před studenty a absolventy čtyř vysokých škol regionu, ale setkali se na více než 130 schůzkách se zástupci VŠB-TUO přímo na jejich pracovištích.

Tato setkání si pochvalovaly nejen firmy, které v některých případech objevily některé netušené možnosti spolupráce s VŠB-TUO, ale také zástupci vedení univerzity, fakult či kateder, kteří se těchto jednání zúčastnili. V naprosté většině případů byla tato setkání označená jako přínosná a plodná a jejich účastníci nelitovali toho, že museli mnohdy čekat do pozdějších hodin, kdy se na jejich katedře setkání uskutečnila.

Po pracovním odpoledni prvního dne se většina účastníků z řad firem a VŠB-TUO přemístila do prvního patra menzy, kde byl připraven slavnostní raut, který zahájil rektor VŠB-TUO prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. Ve svém vystoupení ocenil důležitost Symbiózy 2002 pro užší propojení akademické sféry s podnikatelskou a vyzdvihl úroveň odpoledních setkání a především kvalitní práci organizátorů.

Poté měli všichni zúčastnění možnost nejen ochutnat speciality, které pro tento večer připravila menza, ale zároveň mohli pokračovat v poněkud neformálnější atmosféře v již započatých rozhovorech, které jistě v konečné fázi vyústí v kvalitní spolupráci.

Druhý den pokračovala Symbióza v prostorách menzy VŠB-a rektorátu VŠB-TUO prezentací firem před studenty a absolventy VŠB-TUO, Ostravské univerzity, Slezské univerzity a Vysoké školy podnikatelské. Současně díky masivní propagaci dorazilo více než 3.500 návštěvníků z celého regionu.

Na úvod druhého dne vystoupili rektor VŠB-TUO prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. a prorektor pro pedagogickou činnost prof: Ing. Jaromír Polák, CSc., kteří pozdravili všechny účastníky a popřáli jim mnoho úspěchů při vzájemném hledání kvalitních zaměstnanců a zaměstnavatelů. Pak již nic nebránilo všem zúčastněným ve výměně informací.

Množství firem, jež se letošní Symbiózy zúčastnily, zapříčinilo, že bylo nutné rozdělit vystavující firmy do dvou sálů, ve kterých našli návštěvníci na stáncích 42 společností. Zájem o informace byl tak obrovský, že řada vystavujících potřebovala během 1-2 hodin nakopírovat nové informační materiály, aby mohli uspokojit i další zájemce.

Kromě prezentací na stáncích mohli návštěvníci shlédnout 23 individuálních desetiminutových prezentací firem v přilehlých salóncích, kde v komornějším klidném prostředí mohli zaměstnavatelé předat zájemcům další informace o jejich společnostech.

Stále častěji využívanou možností, kde si mohou obě zúčastněné strany navzájem vyměnit své názory, jsou osobní pohovory. V letošním roce požádalo o tuto variantu kontaktu 17 firem a bylo zorganizováno více než 200 těchto setkání.

Některé firmy se nemohly z nejrůznějších důvodů zúčastnit osobně, a proto využily možnosti prezentovat se spolu s ostatními zaměstnavateli ve speciálním čísle univerzitního časopisu Akademik. Celkem 43 firmy našli návštěvníci v tomto časopise, který obdrželi zdarma při příchodu na akci.

Na konci dvoudenního setkání firem se zástupci celé akademické obce VŠB–TUO proběhlo slosování odevzdaných dotazníků od návštěvníků akce. Ceny do tohoto slosování věnovali Partneři INFOCENTRA VŠB–TUO a hlavní cenou byl týdenní jazykový kurz v Londýně s ubytováním a leteckou dopravou v celkové hodnotě vyšší než 20.000,– Kč, kterou věnovalo GTS international.

   
   
   
   
   
   


aktualizováno: 05.10.2004 15:34:51