REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Kurz Příprava absolventa VŠ pro vstup do zaměstnání Vytiskni stránku 

Zkušenosti pracovníků zabývajících se problematikou uplatnění absolventů na trhu práce ukazují, že absolventi českých vysokých škol odcházejí do praxe připraveni velmi dobře teoreticky a mnohdy i prakticky, ale příčinou neúspěchu u přijímacích pohovorů bývá nedostatek znalostí a dovedností úspěšně se prezentovat ve výběrových řízeních. Z tohoto důvodu naše univerzita přivítala možnost zorganizovat v rámci rozvojového projektu kurz Příprava absolventa VŠ pro vstup do zaměstnání.

Výstupem projektu je cyklus seminářů zaměřených na přípravu studentů posledních ročníků prezenční formy studia magisterských studijních programů pro vstup do praxe. Cílem těchto seminářů je dostatečně připravit absolventa v oblasti komunikačních a prezentačních schopností a pomoci tak dosáhnout úspěchu ve výběrových řízeních, kterých se zúčastní. Pro realizaci byla vybrána renomovaná firma zabývající se personálním poradenstvím MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r.o.

Nabídka kurzu se u našich studentů setkala s neobvyklým ohlasem; kapacita bohužel nedovolovala vyhovět všem zájemcům. Celkem se přihlásilo 77 uchazečů z různých fakult, z toho 1. běhu, který se uskutečnil ve dnech 20.10., 21.10., 3.11. a 4.11.2006 se zúčastnilo 20 frekventantů a 2. běhu který probíhal ve dnech 10.11., 11.11., 24.11. a 25.11.2006, rovněž 20 frekventantů.

Semináře byly rozděleny do bloků. Každý z nich tvořil uzavřenou část, jednotlivé bloky na sebe navazovaly. První blok byl zaměřen na problematiku: trh práce, očekávání zaměstnavatelů, struktura výběrového řízení, organizace hledání práce, směr výběru a schopnost sebepercepce, korespondence při hledání práce (CV, motivační dopis, průvodní dopis). Druhý blok obsahoval témata jako: příprava na pohovor, informace o osobě kandidáta, informace o společnosti, tajemství úspěchu u pohovoru, otázky a odpovědi, které jsou klíčem k úspěchu, sebepoznání silných a slabých stránek. Třetí blok se zabýval otázkami: komunikace při pohovoru, prezentace a sebeprezentace, schopnost imoprovizace, neverbální a verbální styl komunikace, nedostatky a chyby při jednání. Diagnostika, assessement centre a další techniky posuzování. Ve čtvrtém bloku se jednalo o přípravu CV, motivačního dopisu a korespondence v anglickém jazyce, anglickou terminologii týkající se trhu práce, cizojazyčné názvy pracovních pozic, anglické pracovní inzeráty, nácvik pohovoru v angličtině apod. Celkový průběh byl prováděn aktivním systémem práce skupiny a byly použity klasické i moderní techniky a metody: přednáška, seminář, workshop, diskuse, testy, brainstorming, nácvik, skupinové aktivity, modelové situace.

A jak byli s kurzem spokojeni jeho účastníci? To lze usoudit z výsledku dotazníku, ve kterém absolventi odpovídali na řadu otázek. Některé odpovědi pro ilustraci uvádíme:
„Velice zajímavé, navíc prokládané testy ke zpestření, vynikající motivace. Nyní si věřím daleko víc než před tímto kurzem.“
„Velice zajímavé, jsem ráda, že jsem kurz absolvovala.“
„Velice zajímavé, jak po obsahové stránce, tak i z hlediska formy.“
„Je to velmi dobře udělané. Zábavná forma nám dává víc, ideální je uvést příklady ze života, z praxe, materiály byly dostačující.“
„Výhoda, že lektor je z praxe, sám nejvíc ví,co personalistům vyhovuje apod., snaží se nám to předat, na vše se dívá jinýma očima. Už nemám takové obavy ze všeho.“
„Angličtina je záludný jazyk, takže vše, co jsme se dozvěděli, bylo přínosem.“
„Profesionální přístup, ochota spolupracovat a vysvětlit i věci mimo probírané téma, přehled, profesionální angličtina, výuka na úrovni, prostě super.“
„Nebudu se bát pohovoru, vím teď lépe, jak se na něj připravit.“
„Usnadní mi budoucí psaní CV a PD (průvodního dopisu), jsem sebejistější, vím, co se bude na pohovorech očekávat.“
„Jinak jsem po dlouhé době slyšela AJ a také si připomněla slovní zásobu a získala i nová slovíčka, která se mi budou hodit u pohovoru.“

Absolventi kurzu získali osvědčení o jeho absolvování. Na závěr lze říci, že kurz byl hodnocen ze strany realizátorů i účastníků velmi kladně. Je to důvod k zamyšlení, zda obdobné akce v budoucnu nezopakovat. Věříme, že získané zkušenosti a dovednosti napomohou k úspěchu našich absolventů při jejich uplatnění v praktickém životě.

Ing. Stanislava Kebová
Poradenské centrum VŠB-TUO


 

 
 


aktualizováno: 26.12.2006 08:35:29